Интервью

Түрэлхи буряад хэлэн: шиидхэгдээгүй гол асуудалнууд болон шэнэ эрилтэнүүд тухай буряад хэлэнэй багша хөөрэнэ


18 сентября 2022 г., 19:43

Шэнэлэгдэһэн ФГОС-ой ёһоор Буряадай һургуулинуудта һуралсалай шэнэ жэлһээ буряад хэлэ 1-дэхи ангиһаа үзэжэ эхилбэ. Зүгөөр Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназида түрэлхи буряад хэлэн 1-дэхи ангиһаа гурбадахи жэлээ заагдана. Буряад хэлэ гүрэнэй ба түрэлхи хэлэн гэжэ шудалалгын онсо шэнжэнүүд, һургалгын арганууд ба бэрхэшээлнүүд тухай тус һургуулиин һуралсалай талаар захиралай орлогшо, буряад хэлэнэй багша Бутид Цыремпилова Восток-Телеинформдо хөөрэжэ үгөө.

  - Бутид Цырендоржиевна, танай һургуулихэдэн жэлэй туршада буряад хэлэ түрэлхи хэлэн гэжэ заадаг үсөөхэн һургуулинуудай тоодо ороно. Иимэ шиидхэбэри яагаад, юундэ абтаһан гээшэб?

- 2020-2021 онуудай һуралсалай жэлдэ буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ, шудалалгыень дэмжэхэ, алиш талаар дэлгэрүүлхэ зорилгоор 1-дэхи ангида түрэлхи буряад хэлэ нэбтэрүүлээ һэмди. Тэрэ сагта 55 һурагша түрэлхи хэлэн гээд үзэдэг байгаа, харин 2-дохиһоо 9-дэхи анги болотор 480 үхибүүн гүрэнэй хэлэн гээд шудалдаг һэн.

2021-2022 онуудай һуралсалай жэлдэ түрэлхи буряад хэлэ 4 ангиин 115 һурагша үзэдэг болоо, харин гүрэнэй буряад хэлэ 2-9-дэхи ангинуудай 764 хүүгэд шудалаа.

Мүнөө 167 һурагша түрэлхи буряад хэлэ үзэнэ, гүрэнэй буряад хэлэн 480 һурагшада заагдана. Энэ һуралсалай жэлдэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй үүсхэлээр болон Болбосоролой талаар хорооной шиидхэбэреэр түрэлхи буряад хэлэ шудалдаг ангинуудые нээхэ талаар горитой ажал ябуулагдаа. Тиигэжэ 8-дахи, 63-дахи, 54-дэхи һургуулинуудта иимэ ангинууд бии болоо.

- Түрэлхи буряад хэлэ болон гүрэнэй буряад хэлэ үзэхэ программанууд юугээрээ илгаатай гээшэб?

- Гүрэнэй буряад хэлэ заахадаа, харилсаха шадабарида, ондоогоор хэлэбэл, яряанай хэлэндэ анхарал хандуулнабди. Үхибүүд буряадаар дуугаржа һураха, үгынгөө һан баяжуулха ёһотой. Түрэлхи буряад хэлэ заахадаа, бэшэгэй дүримдэ, түрэлхи уран зохёолдо ехэ анхарал хандуулнабди. Зааха онол аргань ондоошог ааб даа. Бэрхэшээлнүүд тухай хэлэбэл, хотын һургуулинуудта түрэлхи хэлэ заахань тон орёо. Юуб гэхэдэ, үхибүүд буряадаар дуугардаггүй шахуу. Бидэ түрэлхидэй дураар түрэлхи буряад хэлэ шудалха анги нээгээбди, теэд һурагшадай оройдоол 15 хубинь хэлэеэ мэдэхэ. Тиимэһээ буряад хэлэнэй багшанарай ажал хоёр дахин хүндэ болоо. Үхибүүдые дуугаржа, хэлэлгэ ойлгожо һургахаһаа гадна бэшэгэй дүримтэй болгохо хэрэгтэй.

Энэ хоёр шэглэлээр буряад хэлэ зааха саг баһа илгаатай. Энэнь ехэ удха шанартай. Гүрэнэй буряад хэлэндэ долоон хоногой 2 саг хараалагдадаг. Харин түрэлхи хэлэндэ 1-дэхи ангида 3 саг, 2-дохи ангиһаа 5 саг үгтэнэ: түрэлхи хэлэндэ – 3 саг, түрэлхи уран зохёолдо – 2 саг. 5 сагай туршада үхибүүндэ яһала ехэ мэдэсэ үгэжэ үрдихөөр, мүн шудалалгын шанар дээшэлнэ, үрэ дүншье туйлагдана юм ааб даа.

- Һуралсалай шэнэ жэлһээ буряад хэлэ шудалха талаар шэнэлэгдэһэн ФГОС хүсэндөө ороно. Хуушан жэшээтэ хэбүүдһээ юугээрээ илгаатайб, ямар онсо шэнжэтэй гээшэб?

- Энээнһээ урид буряад хэлэн гүрэнэй хэлэн гэжэ 2-дохиһоо 9-дэхи анги болотор шудалагдадаг байгаа. Жэшээнь, үхибүүд сэсэрлигтэ буряад хэлэ үзэһэн аад, һургуулида ороходоо, нэгэ жэл гээгээд, удаань 2-дохи ангида дахин үзэдэг һэн. Харин мүнөө шудалалгань таһалгаряагүй болобо гээшэ. Һуралсалай зүйлнүүдые, хандаса хубилгаха хэрэгтэй болохо. Энэ хадаа нилээд ехэ ажал юм. Зүгөөр манай һургуулида түрэлхи буряад хэлэ хэдыдэхи жэлээ үзэжэ байгаа хадаа, энэ талаар һайн үндэһэ һууритайбди, мүн мэргэжэлтэ багшанар хүдэлдэг. Тиимэһээ бидэ шэнэ эрилтэнүүдтэ бэлэмди гэжэ хэлэхэдэ болохо. Тиигээдшье үхибүүндэ эртэ хэлэ заахада, тэрэ бүри түргөөр ба һайнаар хадуужа абадаг гэжэ һурган хүмүүжүүлгын эрдэмдэ тоологдодог ха юм.

- Буряад хэлээр һуралсалай зүйлнүүдэй, ном хэрэгсэлэй шанарта ямар сэгнэлтэ үгэхэбта?

- Манай уласта һуралсалай зүйлнүүдые болон ном хэрэгсэл Улас түрын «Бэлиг» түб бэлдэдэг юм. Һуралсалай номуудые, ажалай дэбтэрнүүдые, зааха онол аргын хэрэгсэлнүүдые, хүгжөөдэг наадануудые Буряадай гүрэнэй Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ ехэ һургуулиин түрүү мэргэжэлтэдһээ болон үүсхэлшэ, зохёохы бэлигтэй багшанарһаа бүридэһэн бүлэг зохёодог. Тиин хангалтань жэлһээ жэлдэ һайжаржал байна. Жэшээнь, үхибүүд буряадаар дуугардаг алфавидта ехэ дуратай. Тиихэдэ дэлгүүр ошолго, танилсалга гэхэ мэтын дүрэтэ наадануудые эдэбхитэйгээр хэрэглэдэгбди. Үдэр бүриин ажабайдалда дайралдадаг ушарнуудые һажаан наадахада, хэлэ шудалалгада ехэ туһатай байдаг.

- Буряад хэлэнэй багшада ехэнхидээ ямар бэрхэшээлнүүд дайралдадаг бэ?

- Тон шухалань - хэлэнэй оршонгүй байдал. Хэшээлэй үедэ багша хэдышье һайнаар зааг, зүгөөр үхибүүн гэртээ буряад хэлэ соносодоггүй һаа, ганса багшын оролдолгоор хэлэндэ һурахань бэлэн бэшэ. Хэрбээ һурагша түрэлхи буряад хэлэ долоон хоногой 5 сагай туршада шудалдаг һаа, ябан ошон үрэ дүн гаража ерэхэ. Теэд гэртээ буряадаар харилсажа, һургуулида үзэһэнөө дабтан бэхижүүлээгүй һаа, амжалтань удаан туйлагдаха.

- Бүхыдөө һурагшадай хэлэ мэдэсын хэмжээндэ ямар сэгнэлтэ үгэхэбта?

- ЮНЕСКО буряад хэлые «Хосорхо аюултай хэлэнүүдэй улаан дэбтэртэ» орууланхай гэжэ мэдэнэбди. Хосоржо байһан хэлэнүүдэй атласта буряад хэлэн «severelyendangered»гэжэ тодорхойлогдонхой. Энэнь үгы болохо аюултай гэһэн удхатай юм.Шаналмаар гэхэдэ, мүнөөнэй һурагшадай хэлэ мэдэсын хэмжээншье баһа муу. Тиимэһээ буряад хүн бүхэнэй уялга, зорилго – түрэл хэлэеэ шудалха, дэлгэрүүлхэ, сахин хүгжөөхэ. 

- Улас дотор буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар ямар хэмжээнүүдые та дурадхаха байнабта?

- Бусад үндэһэ яһатанай уласуудтай энэ талаар дүй дүршэлөөрөө андалдалга, хэлэнэй, соёлой, харилсаа хүгжөөлгын оршон байдал тогтоолго, үндэһэн буряад һургуулинуудые болон саг үргэлжэ хүдэлдэг оюун ухаанай, зохёохы талмайнуудые нээлгэ. Гадна театрнуудтай, музейнүүдтэй, улас түрын бодолгын түлөөлэгшэдтэй, эрдэмтэдтэй суг хамтын хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэлгэ, уласай засагай газарай дэмжэлгээр радио ба телевиденидэ буряад хэлэн дээрэ хүүгэдэй болон эдиршүүлэй һайн дамжуулгануудые бэлдэлгэ. Хүн зоной элдэб бүлэгүүдэй һонирхохоор компьютерай наадануудые, һургалгын программануудые зохёохо баһа шухала.

- Танай һанамжаар, буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ, дэлгэрүүлгэдэ юун нэмэлтэ түлхисэ боложо үгэхөөр бэ?

- Үхибүүнэй гараха түрэхэһөө хойшо гэр бүлэдөө хэлэнэй оршон байгуулха, буряадаар хөөрэлдэхэ хэрэгтэй. Хэрбээ буряад хэлэн дээрэ зугаасуулгын-мэдэсэ үгэлгын түсэлнүүдэй, һургалгын программануудай байгаа һаань, үхибүүд түрэл хэлэеэ һайнаар ойлгодог болохо һэн. Буряад хэлэн хаанашье элбэгээр дуулдаха ёһотой. Мүн гаршагтай самбар ба хабтаһан, зарлал болон бүхы эмхи зургаануудтахи бэшэлгэнүүд буряад хэлэн дээрэ байха ёһотой. Тиибэл үхибүүдэй, залуушуулай шэхэн, нюдэн дадажа, түрэл хэлэеэ ухаандаа, сэдьхэлдээ шэнгээхэ ха юм.

 Аюр Цымпилов, Восток-Телеинформ.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие интервью

29 ноября 2023 г.

«Самое главное в бизнесе – это люди»: В Бурятии владелец магазина автозапчастей рассказал о своей работе

В Бурятии владелец магазина автозапчастей «Автомир» рассказал о своей работе, 33-летний предприниматель Кирилл Пашинский открыл свою торговую точку в селе Петропавловка около 14 лет назад. О специфике своей работы, о работе СТО и рынке автозапчастей, а также о господдержке он рассказал в интервью Восток-Телеинформ.

15 ноября 2023 г.

«Матрешки, скалки и волчки»: В Бурятии художница делает удивительные сувениры из дерева

Художница Ирина Акинфеева из Улан-Удэ в своей мастерской «Чудодел» создает расписные сувениры из березы и липы. Работы разлетелись по всему миру и хранятся в семьях из Китая, Австралии, Канады. В интервью Восток-Телеинформ художница рассказала, как любовь к рисованию превратила в бизнес и зачем восстанавливает старинные игрушки.

2 октября 2023 г.

Банк России: Бизнес Бурятии помогает нам лучше понять ситуацию в экономике республики

Банк России провел встречу с бизнесом и властями Бурятии. темой встречи стало повышение ключевой ставки до 13% - компании пытались понять, чего ждать дальше. Зачем Банк России встречается с бизнесом, что происходит с инфляционными ожиданиями и как на инфляцию могут влиять предприятия республики – в интервью с первым заместителем начальника Сибирского ГУ Банка России Мариной Асаралиевой.

1 октября 2023 г.

Депутат Народного Хурала Бурятии Анатолий Дымчиков: Земляки помогают мне сохранить рабочий настрой

Новый седьмой созыв Народного Хурала Бурятии провел сегодня, 25 сентября, первую установочную сессию. Депутаты выбрали спикера, вице-спикеров, председателей комитетов и определили составы комитетов. В один из комитетов вошел новичок в парламенте Бурятии, депутат от 29 одномандатного округа Анатолий Дымчиков. О впечатлениях от первой сессии и планах он рассказал в интервью ИА «Восток-Телеинформ».

1 октября 2023 г.

«Мыльный мир»: Улан-удэнка рассказала, как стала известным мыловаром и начала зарабатывать на хобби

Сочные мандарины, морковный пирог, бутерброд с икрой, бууза, панды, совы и ежи - лишь малая часть шедевров мыловара из Улан-Удэ. Екатерина с необычной фамилией Я-О-Шин 10 лет проработала на одном из заводов города, но душа всегда тянулась к иному роду занятий, и она его нашла в мыловарении. В интервью Восток-Телеинформ девушка рассказала, чем ее увлек процесс мыловарения, сложно ли этим заниматься и почему она не покупает мыло в магазинах.

Лента новостей
29.11.2023

В ЗГРП в Бурятии требуется кладовщик

21:09

Спасенных на Байкале рыбаков везут домой, у них есть обморожения

18:28

«Снежно и холодно»: чего ждать от погоды в Бурятии 30 ноября

18:02

В селе Бурятии нaлeдными вoдaми зaтoпилo три участка

17:51

На Байкале спустя четыре дня обнаружили пропавших рыбаков

17:42

В Улан-Удэ водителям до марта запретили выезжать на лед

17:40

Вертолет МЧС обнаружил лодку и вещи рыбаков на берегу полуострова Святой Нос

17:36

На Байкале спасательный катер не обнаружил лодки с рыбаками, поиски продолжаются

17:21

В Улан-Удэ студенты покажут балет «Чиполлино»

17:15

В Бурятии наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ

17:06

Жителей Бурятии приглашают воплотить свои идеи и проекты

16:47

Водителей в Бурятии предупреждают о снежных заносах и накате

16:35

Улан-Удэ стал еще светлее

16:09

«Нас должно быть много»: Глава Бурятии прокомментировал демографическую ситуацию в республике

15:48

«Пример для подражания»: Рентгенолог из Бурятии почти 70 лет активно занимается спортом

15:29

В Бурятии рассказали, как выхаживают недоношенных детей

15:15

Мальчик из Улан-Удэ снялся в комедийном сериале на федеральном телеканале

15:12

Сотрудники ВСЖД поделились своей кровью

15:02

Врачи поликлиники №6 дали возможность хорошо видеть почти 7 тысячам жителей Бурятии

14:54

В Бурятии 24 человека отравились шаурмой - следком

14:51

Жители Бурятии могут стать участниками всемирного фестиваля молодёжи

14:49

На Байкале вертолет со спасателями вылетел к пропавшим рыбакам

14:41

На трассе в Бурятии у грузовика загорелись колеса

14:12

Московские театральные критики оценили спектакль «Жить или Нежить» в Бурятии

14:08

Аэролодка со спасателями не смогла добраться до рыбаков на Байкале

13:57

Глава Бурятии рассказал, сколько будут получать жители после повышения МРОТ

13:46

«Ни трещин, ни выбоин»: В селе Бурятии после ремонта открыли центральную улицу

13:41

Житель Бурятии лишился автомобиля из-за пожара

13:31

Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 88% работодателей в Улан-Удэ

13:07

«Лучший пожарный» Бурятии поделился секретом успеха

13:04

Бурятия занимает пятое место в России по количеству самозанятых

12:56

Полицейские нашли во дворе дома жителя Бурятии мешки с коноплей

12:52

В Улан-Удэ душевнобольной вор предстанет перед судом за кражу золотых украшений у знакомой

12:44

Воинские части в Бурятии подготовили к зиме

12:38

Омбудсмен Бурятии обсудит с жителями оформление инвалидности

12:07

В Бурятии возбудили дело по факту массового отравления шаурмой

11:57

Активным жителям Бурятии помогут реализовать их собственные проекты

11:49

В Улан-Удэ бригада скорой по дороге на вызов заметила пожар и спасла семью

11:42

«Спасательная операция»: Запеленгован сигнал телефона потерявшихся на Байкале рыбаков

11:28

Более 70 машин будут бороться со снегом в Улан-Удэ

11:18

«Самое главное в бизнесе – это люди»: В Бурятии владелец магазина автозапчастей рассказал о своей работе

11:11

В теплоснабжение Бурятии инвестируют почти 2 миллиарда рублей

11:10

Спасатели Бурятии на аэролодке выдвинулись на поиски застрявших на катере рыбаков

10:51

Улан-удэнцы устроили личную свалку, но попались из-за дневника

10:38

В Бурятии отметили снижение промышленного производства

10:29

Строительные организации Бурятии закупили бойцам СВО автомобили и оборудование

10:25

Бурятия оказалась в числе регионов-лидеров по комплексному развитию территорий

10:20

В Бурятии бывшая начальница отделения почты присвоила более 300 тысяч рублей

10:16

Жительница Бурятии приняла участие в шоу кондитерских рекордов на «Пятнице!»

10:02

«Массовое отравление»: В Бурятии опасную шаурму продавали нелегально

09:45

В Бурятии планируют начать прокурорские проверки всех приютов для собак

09:42

Мягкие игрушки и фигурки из теста: В колониях Бурятии завершился конкурс поделок

09:29

В Бурятии в два раза вырос импорт репчатого лука из Казахстана

09:23

Лихач из Бурятии накопил штрафы ГИБДДД в 5 регионах России

09:20

Подготовка к сессии Хурала: в Бурятии для бизнесменов предусмотрят рассрочку при выкупе помещений

09:14

В Бурятии автоледи врезалась в дорожное ограждение

09:14

В Бурятии в ДТП пострадала полугодовалая девочка

09:11

В Бурятии мужчину будут судить за доведение до самоубийства

09:10

Подготовка к сессии Хурала: в Бурятии выберут представителя по правам КМНС

08:14

Краткий зурхай на сегодня от настоятеля Курумканского дацана

08:01пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus